Algemene voorwaarden

www.bierbrouwervrij.nl hierna te noemen BBV.NL is een website die door de onderneming BBV.NL gedreven wordt. De onderneming is gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, Egelskoog 11. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37059413

1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten dia via de website van BBV.NL gesloten worden en waarbij BBV.NL partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Bij een totstandkoming van een overeenkomst tussen u en BBV.NL accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden
BBV.NL heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van BBV.NL kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijbijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen

5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen BBV.NL en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft gemaild, en u een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

6. Bewijs van opdrachten/elektronische communicatie
De administratie van BBV.NL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan BBV.NL verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BBV.NL verrichte leveringen, BBV.NL erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

7. Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:

Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, het e-mail adres van de serviceafdeling van BBV.NL waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8. Risico en transport.
Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van BBV.NL en gaan over het moment van aflevering aan u. BBV.NL verzendt goederen met TNT-post. In onderstaand tabel worden de berekende verzendkosten weergegeven.

[VERZENDKOSTEN NOG TOEVOEGEN!!]

9. Leveringstermijn
De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 7 dagen tenzij anders aangegeven of anders schriftelijk met u overeengekomen. Als BBV.NL de leveringstermijn niet na kan komen zal BBV.NL dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de
overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden. Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met BBV.NL ontbinden. U dient dit binnen 7 werkdagen na ontvangst aan BBV.NL te melden. U dient de producten onmiddellijk, niet gebruikt en in orginele verpakking, met kopiefactuur, aan BBV.NL te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.

9.1 Na ontvangst van de producten zal BBV.NL binnen 14 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen.
BBV.NL behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal BBV.NL u schriftelijk op de hoogte stellen. BBV.NL heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten al gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

10. Niet goed, geld terug
Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken voltooit, dient u dit schriftelijk aan BBV.NL te melden. Indien u BBV.NL schriftelijk verzoekt om een vervangend product te zenden, zal BBV.NL nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product te verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van BBV.NL komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van BBV.NL. Indien u geen vervangend artikel wenst zal BBV.NL na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 9.1 is op dit artikel van toepassing.

11. Klachten
BBV.NL zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt BBV.NL via de Klantenservice op info@bierbrouwervrij.nl informeren. BBV.NL zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e.mail,fax, of brief binnen 10 dagen te informeren.

12. Gegevensbeheer en privacy
BBV.NL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan BBV.NL verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van BBV.NL intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangenbetaling van u aan BBV.NL.BBV.NL zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. BBV.Nl zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenimen wilt zijn, diet u dit schriftelijk te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde schriftelijke afspraak met BBV.NL maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook BBV.NL hier schriftelijk opdracht toe geven.

13. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

Bierbrouwervrij.nl / Gibe Horeca Service
Witte Paal 1C
1742 NL Schagen

Openingstijden: op afspraak

Telefoon: 072- 5613669
E-mail: herman@gibe.nl
NL008674334B01